MOTION FÖRBUD TIGGERI

Jag fick precis protokollsutdraget från kommunfullmäktige angående min motion om förbud av tiggeri. För den som är road kan det vara intressant läsning. Mina läsare kan ju fundera på vilket parti som avstod ifrån att rösta vid voteringen.

§ 94
Motion från Thoralf Alfsson (–) angående förbud mot tiggeri
Dnr KS 2019/0011
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2019.
Motion.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2019, § 105.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (-) föreslår i en motion att i de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun, infoga en paragraf för att reglera penninginsamling och förbud mot passivt tiggeri på geografiskt begränsade områden samt årligen lyssna på näringsidkare och kommunens invånare och utefter deras önskemål revidera den infogade paragrafen till de områden där tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i Kalmar kommun. I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142) framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och tidsmässiga begränsningar en föreskrift ska innehålla.
Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk omständighet som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar enligt motionärens förslag.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen angående förbud mot tiggeri.


Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (-) – med instämmande av Petra Gustavsson (SD) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
2. Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Max Troendlé (MP), Christina Fosnes (M), Dzenita Abaza (S), Carl-Henrik Sölvinger (L), Liselotte Ross (V), Björn Brändewall (L), Ingemar Einarsson (C), Lotta Wahlmino (L), Michael Ländin (S) och Bertil Dahl (V) – föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej ”. Vid omröstningen avges 43 ja-röster, 8 nej-röster, 9 ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen från Thoralf Alfsson (-) att införa en reglering av penninginsamling och ett förbud mot passivt tiggeri.
Reservationer
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.
Thoralf Alfson (-) reserverar sig mot skriftligen mot beslutet:
”Kommunstyrelsens förslag till beslut angående införande av ett tiggeriförbud består i praktiken av endast en mening.
”Någon faktisk omständighet som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna har inte uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar enligt motionärens förslag.”
Det är ett naivt och ofullständigt svar och förslag till beslut. Kommunstyrelsen tar inte hänsyn till den brottslighet som utan tvekan följer med de grupper från Rumänien och Bulgarien som tigger i Sverige. Nyligen avslutades en rättegång där 7 personer dömdes för människohandel och grov misshandel vid Växjö tingsrätt, där brotten också begåtts i Kalmar län.
Det finns flera domar från Kalmar tingsrätt där personer som tigger i Kalmar kommun även ägnat sig åt brottslighet. I en dom dömdes sex män i den så kallade Salveligan som hade sitt boende i Salvelägret vid Dämmet. Samtliga dömdes till fängelsestraff och utvisning från Sverige. De hade ägnat sig åt inbrott och stölder, stöldgodset värderades till flera miljon kronor och hade drabbat många lokala företag. Målsägande var följande företag:
Gila Control System AB, Rockneby
Multibygg som blivit av med verktyg för ca 1,5 miljoner kronor.
Ramirent
Scanfast Scandinavian Fastening AB
John Svenssons Byggnadsfirma AB
Hansa Bygg AB
Tvättcenter Rent TCR AB
Roger Johnssons Bil o Service
Kalmar Vatten AB
Till och med det kommunala bolaget Kalmar Vatten AB hade varit utsatt för stölder. Med tanke på rättsväsendet låga uppklarningsprocent gällande inbrott och stölder så har sannolikt denna grupp av människor begått betydligt fler brott än de som de lagförts för och det finns med stor säkerhet betydligt fler brottsoffer än de nämnda.
Genom beslutet i kommunfullmäktige så säger i praktiken alla partier förutom SD ja till denna typ av brottslighet för att några personer skall kunna sitta och tigga vid butikerna i kommunen. Ett stort svek mot kommunens företagare och privatpersoner.
Att kommunstyrelsen fullständigt negligerar dessa konsekvenser genom att inte införa ett förbud mot tiggeri på begränsade platser i kommunen är beklagligt och jag reserverar mig mot beslutet i kommunfullmäktige.”
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från L redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud.
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att detta är något rättsväsendet tar på stort allvar.
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun. Av kortet framgår vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige.
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att stigmatisera människor som lever i fattigdom.”
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) redovisar en protokolls-anteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna Kalmar har lämnat in en motion i samma ämne, ärende 16. Även om motionerna är formulerade på något olika vis är innebörden densamma, vilket understryks av att svaren är identiska.
Vi kommer därför yrka bifall till Thoralf Alfssons motion däremot kommer vi främst debattera från talarstolen när vår egen motion behandlas.”
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter som gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel.
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man attackera grundproblemet – fattigdom, diskriminering och korruption i de tiggandes hemländer.
Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har t ex den Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från t ex rumänska myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning.
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar kommun.
– Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge. Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett härkomst.

– Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare, gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3 meter.
– När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats ett tillstånd – något som måste beivras.
– Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet.
Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att inte göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan rimligtvis inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana. Kalmarbygden kan bättre!”
Sekreterare
Jonas Sverkén
Justeras

Roger Kaliff, ordförande
Lasse Johansson
Magnus Jernetz Gusatvsson

11 reaktioner på ”MOTION FÖRBUD TIGGERI

 1. Lennart Karlsson 2019-06-19 / 15:01

  I Habo kommun utspelade sig likadan historia. Inget tiggeriförbud men istället införs kopplingstvång överallt och hela året för hundar.
  Jag ska ta med en stol och titta under jaktsäsongen när jägaren hänger i ett snöre efter hunden. Fast gladast är nog tiggaren, förlåt älgen ska det vara!

  Gilla

 2. Robban 2019-06-19 / 09:48

  Själv hoppas jag på rättvisa! Livstids fängelse/slutenvården för flertalet politiker i 7partiet vore underbart! Helst med skadeståndskrav, motsvarande de kostnader som de senaste decenniernas ekonomiska turister kostat svenska skattebetalare!

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman 2019-06-19 / 08:00

  Uppenbara fel i svensk så kallad demokrati:
  1. Regeringen, alltså kommunstyrelsen, talar om för parlamentet, alltså kommunfullmäktige, vad det skall tycka och besluta. Detta oskick måste förbjudas i grundlag!
  2. Diskussionen sker efter beslutet i stället för att utgöra underlag till beslutet! Otroligt patetiskt, barnsligt, omoget, omanligt, fegt. Även protokollanteckningar måste förbjudas. Blanka vapen!

  Gillad av 1 person

 4. turrim 2019-06-18 / 16:37

  Samma partier som sitter i regeringen eller stöder regeringen, även Kd efter valet, tar inget ansvar för Kalmarborna eller företagen i orten.

  Precis som i budgetdebatten i riksdagen i dag. Ingen av dem tar ansvar för Sverige och svenskarna eller svenska företag. De är bara ängsliga för att av media utmålas som inte tillräckligt snälla. Att det går åt helvete för landet bryr de sig inte om. Sprätt ut pengar till allt och alla utom till det som är statens huvuduppgift. Politisk egoism i sin prydno.

  Jag förstår att stöddiga V inte längre törs yrka misstroendevotum. De törs inte nyval. Det gör nog inte heller Kd efter att i dag ha röstat för fler anhöriginvandrare.

  Gillad av 2 personer

 5. Gunnar Karlsson 2019-06-18 / 16:35

  Efter att ha tagit del av hur de olika partierna röstade i denna fråga, så ställer jag mig frågan vad är skillnaden mellan M & KD å den ena sidan och V & MP å den andra sidan ?? Svaret måste bli samma tomtar men med olika partibeteckningar.

  //Gunnar

  Gillad av 2 personer

 6. Janne 2019-06-18 / 16:23

  Det verkar som Kalmars politikeradel utom SD uppmuntrar och godkänner stölder människohandel personrån mm är det så det ska vara i ett samhälle tycker ni.
  Det går ju inte att ha någonting ute längre,är det den nya tingens ordning,jävla sopprötter.

  Gillad av 2 personer

 7. Muhammed 2019-06-18 / 15:03

  Pampen Johan Persson kommer gå i taket!

  Gilla

 8. Anonym 2019-06-18 / 15:02

  Det känns viktigt för mig att meddela att jag föraktar och avskyr svensk ”politik”.
  Det är min förhoppning att det politiskt korrekta etablissemanget ska brinna i helvetet i all evighet när det slutgiltiga bokslutet ska göras.

  Gillad av 2 personer

 9. Hacke 2019-06-18 / 14:58

  OT
  Aldrig har väl skiljelinjerna och ytterligheterna i svensk politik visats klarare än under dagens riksdagsdebatt kring de nya uppluckrade reglerna kring anhöriginvandringen.
  Efter moderaternas numera tillnyktrade inlägg och förslag på området samt Paula Bielers ännu mer verklighetsanpassade dito tog vänsterpartiets galenpanna Höj Larsen vid.
  Inte nog med att partiets platser sannolikt aldrig varit så välbesatta i plenisalen så hade man dessutom sett till att vänner ur #vistårinteut, eritreanska grupper och andra fanatiker fyllde läktaren. När man sedan följde Höj Larsens argumentation där hon med gråten i halsen och väl inövade retorik och manér menade att den nya uppmjukade lagen ändå var ett skräckexempel och uppvisning i all världens samlade omänsklighet.
  När hennes absurda föreställning, i huvudsak vänd till hennes vänner på läktaren, var slut visade det sig att hon dessutom överträtt sin talartid med hundra procent.

  Denna närmast totala uppslutning tillsammans med ett svårslaget engagemang går inte att tolka på annat sätt än att vänsterpartiets allt överskuggande hjärtefråga är att världens alla folk utan undantag ska ha självklar rätt att komma till Sverige och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Allt annat är rasism, nazism och höjden av omänsklighet. Ja, hon t o m uppmanade alla att skämmas! Höj Larsen lyckades samtidigt med det till synes omöjliga, att få hysterikor som mp:s f d talesperson Maria Ferm och centerns Johanna Jönsson att framstå som nästan sansade och verklighetsförankrade.

  Det var en skakande uppvisning i världsfrånvändhet. Vad som är än mer skrämmande är att denna kvardröjande rest av mörkaste kommunism som så uppenbart ser alla folk i hela världen utom just svenskarna som sina enda och verkliga uppdragsgivare, fortfarande har mandat nog för säte i landets högsta beslutande organ och till och med går framåt i opinionen.

  Gillad av 5 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton och språk så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s