KALMARSUNDSVECKAN 8, SKYDDSAVSTÅND VINDKRAFTVERK

Motion skyddsavstånd till vindkraftverk.

Jag, det vill säga det nya partiet Framtid Kalmar har lämnat in en motion till Kalmar kommun där jag yrkar på att skyddsavståndet mellan ett vindkraftverk och en bostadsfastighet skall utökas och vara styrt av vilken totalhöjd som ett vindkraftverk har. Mitt förslag innebär till exempel för Stena Renewables planerade vindkraftverk norr om Läckeby att skyddsavståndet dubbleras mot det som majoriteten föreslår i det nya förslaget till översiktsplan. Det blir ca 2000 meter istället för 1000 meter

Läs artikel i Barometern.

Läs hela min motion här nedan.

I den gällande vindkraftsplanen är skyddsavståndet mellan ett bostadshus och ett vindkraftverk 600-750 meter beroende på väderstreck. När vindkraftsplanen togs fram 2011 var vindkraftverkens totalhöjd ca 150 meter. Men det har förändrats och det kommer säkert också förändras i framtiden.

Fotot föreställer gården Östrahultsmåla norr om Tvärskog. Vindkraftverket har en totalhöjd på 200 meter och är placerat ca 950 meter från bostadshuset. Foto Thoralf Alfsson.

I Kalmar kommuns förslag till ny Översiktsplan finns ett mindre avsnitt om vindkraftverk. Under rubriken ställningstaganden skriver man följande.

”Vindkraftverk ska placeras minst 1000 meter från bostäder.”

Efter studiebesök på flera platser med nya vindkraftverk så anser jag att 1000 meter är ett alldeles för kort avstånd till bostäder med tanke på den totalhöjd som dagens vindkraftverk har för att begränsa buller, skuggor och synintryck.

Fotot från Östrahultsmåla är mycket talande och så skall vi inte tillåta att vindkraftverk byggs i framtiden.

Nedanstående illustration visar på den stora skillnaden mellan olika totalhöjder på vindkraftverk. Det vänstra motsvara kommunens eget vindkraftverk i Rockneby, det i mitten det som uppförts nordväst om Ljungbyholm och de till höger det som Stena renewable vill bygga vid Läckeby.

Att som kommunen föreslår ett fast minimiavstånd till bostäder oavsett vindkraftverkens totalhöjd är klart olämpligt och minst sagt ologiskt. Det tar ej heller höjd för framtida ännu högre vindkraftverk. Därför anser jag att skyddsavståndet till bostäder alltid måste beräknas beroende på totalhöjden av vindkraftverket. Det handlar både om buller, lågfrekventa ljud och skuggningar i första hand.

I flera kommuner har man infört en regel om att skyddsavståndet skall vara sju gånger vindkraftverkets totalhöjd. Totalhöjden är lika med Navhöjd + halva rotordiametern.

Totalhöjd i meter x 7 = Skyddsavstånd i meter

Det skulle i så fall ge följande tabell vid beräkning av skyddsavstånd.

Det handlar också om att värdet på fastigheter som får en vindkraftspark som granne också förlorar i värde för ägaren. Denna effekt är synlig vid alla vindkraftsetableringar. Vissa fastigheter går helt enkelt inte att sälja utan att göra stora ekonomiska förluster. Något som det finns exempel på i Kalmars grannkommuner. Därför måste avståndet mellan vindkraftverk och bostadsfastigheter höjas kraftigt mot det gällande skyddsavståndet i vindkraftsplanen.

Med tanke på att den rödgröna regeringen med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet just nu utreder att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar är det högst angeläget att en ny regel fastställer hur nära som ett vindkraftverk kan byggas i förhållande till en bostadsfastighet inom Kalmar kommun.

Den nu gällande vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till den nu gällande översiktsplanen. Om detta tematiska tillägg skall ersättas av de föreslagna nya skrivningarna i översiktsplanen är det beklämmande och mycket ofullständigt. Den nya regeln enligt denna motion bör slås fast i den nya översiktsplanen.

I den utredning som Kalmar kommun beställt från Kreera anger man skyddsavstånd till minst 1 000 meter men utredningen grunder sig på fakta från en rapport från Naturvårdsverket som är 10 år gammal och grundar sig på fakta och data som är 10-15 år gamla. Uppgifterna är med andra ord inte aktuella idag med tanke på den utveckling som varit sedan 2011.

Med anledning av det anförde yrkar jag på följande.

  • Att Kalmar kommun inför en regel att skyddsavståndet mellan ett vindkraftverk och en bostadsfastighet skall var minst 7 gånger vindkraftverkets totalhöjd.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Annons

4 reaktioner på ”KALMARSUNDSVECKAN 8, SKYDDSAVSTÅND VINDKRAFTVERK

  1. Adam 2021-09-09 / 21:17

    Mångkulturen i Kalmar hyllades i Aktuellt ikväll.

    Gilla

Kommentarer är stängda.